ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Πέμπτη 4 Φεβρ 2021 Πράξη ΠΥΣΔΕ Φλώρινας 1/03-02-2021

ΑΔΑ: ΩΖ3Α46ΜΤΛΗ-ΗΙΨ – Έγκριση Υπερωριακής Απασχόλησης – Κούλη Σταυρούλα (ΠΕ03)

ΑΔΑ: 6ΓΔΔ46ΜΤΛΗ-ΘΝΤ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Ηλιάδης Παύλος (ΠΕ83)

ΑΔΑ: 97ΠΦ46ΜΤΛΗ-ΚΕΩ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Γιαγκούλης Τρύφων (ΠΕ02)

ΑΔΑ: 6ΣΩΕ46ΜΤΛΗ-Α06 – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Γκούζου Στυλιανή (ΠΕ04.02)

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο