ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Πέμπτη 21 Οκτ 2021 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 29/20-10-2021

ΑΔΑ: Ψ13346ΜΤΛΗ-6ΞΗ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Τσιάρα Ευαγγελία (ΠΕ85)

ΑΔΑ: ΨΨΡΝ46ΜΤΛΗ-ΟΜΟ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Λαγουδάκη Μαρία (ΠΕ04.02)

ΑΔΑ: 6ΥΑΝ46ΜΤΛΗ-ΗΒ5 – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Λαγουδάκη Μαρία (ΠΕ04.02)

ΑΔΑ: 999446ΜΤΛΗ-3ΜΒ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Λαζαρίδου Ελένη (ΠΕ06)

ΑΔΑ: Ψ2ΞΑ46ΜΤΛΗ-ΦΑΡ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Παπαδοπούλου Σοφία (ΠΕ87.09)

ΑΔΑ: Ψ4ΖΝ46ΜΤΛΗ-Ψ78 – Διαθέσεις εκπαιδευτικών για κάλυψη και συμπλήρωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου (Εκπαιδευτικοί που περιήλθαν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ κατόπιν απόσπασής τους από άλλο ΠΥΣΔΕ) – Δημητρίου Ζήσης (ΠΕ88.02)

ΑΔΑ: ΨΧ2Θ46ΜΤΛΗ-48Λ – Τροποποίηση των διαθέσεων των παρακάτω εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου (Κατηγορία: Εκπαιδευτικοί κατέχοντες οργανική θέση σε σχολική μονάδα)

ΑΔΑ: 6Ι0Κ46ΜΤΛΗ-ΝΡΩ – Έγκριση ανάθεσης υπερωριακής απασχόλησης – Γρηγοριάδου Ελισσάβετ (ΠΕ03)

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο