ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Πέμπτη 10 Μαρτίου 2022 Πράξεις ΠΥΣΔΕ Νο 4/01-03-2022 και 5/04-03-2022

ΑΔΑ: 9ΧΗΨ46ΜΤΛΗ-ΗΣΦ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Δούπα Μαρία-Ευθυμία (ΠΕ11)

ΑΔΑ: Ψ30Ρ46ΜΤΛΗ-Φ5Ξ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Τσιάρα Ευαγγελία (ΠΕ85)

ΑΔΑ: 6ΥΩΠ46ΜΤΛΗ-ΚΣ1 – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Δημητράκης Αθανάσιος (ΠΕ82)

ΑΔΑ: Ψ2ΡΗ46ΜΤΛΗ-ΙΝ2 – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Ελληνίδης Ιωάννης (ΠΕ03)

ΑΔΑ: 6Ψ0Ξ46ΜΤΛΗ-2Λ9 – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Τερλέκη Αλεξία (ΠΕ87.09)

ΑΔΑ: 937Α46ΜΤΛΗ-ΖΤ8 – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Παπαδοπούλου Σοφία (ΠΕ87.09)

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο