ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022 Πράξεις ΠΥΣΔΕ Νο 25/09-09-2022 και 27/06-10-2022


άκουσε το άρθρο

ΑΔΑ: Ω8ΓΚ46ΜΤΛΗ-307 – Ορισμός Υπευθύνων Εργαστηρίων στο 1ο Ε.Κ. Φλώρινας

ΑΔΑ: ΨΔΜΟ46ΜΤΛΗ-922 – Ορισμός Υπευθύνων των Εργαστηρίων Χρήσης από το Δ.ΙΕΚ Φλώρινας

ΑΔΑ: 6Ι5Χ46ΜΤΛΗ-Φ78 – Ανακλήσεις και τροποποιήσεις επί των διαθέσεων των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής για κάλυψη και συμπλήρωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου (Εκπαιδευτικοί κατέχοντες οργανική θέση σε σχολική μονάδα)

ΑΔΑ: 9ΩΑΗ46ΜΤΛΗ-84Α – Τροποποίηση διαθέσεων εκπαιδευτικού γενικής και ειδικής αγωγής για κάλυψη και συμπλήρωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού της ωραρίου (Εκπαιδευτικοί άνευ οργανικής θέσης σε σχολική μονάδα, αλλά οργανικά ανήκοντες στη Διεύθυνση Δ.Ε. Φλώρινας)

ΑΔΑ: 6ΟΗ246ΜΤΛΗ-2ΣΡ – Τροποποίηση τοποθέτησης εκπαιδευτικού γενικής αγωγής, που περιήλθε στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας, κατόπιν απόσπασής του από άλλο ΠΥΣΔΕ

ΑΔΑ: ΩΤΦΛ46ΜΤΛΗ-ΒΘΔ – Τροποποίηση διαθέσεων εκπαιδευτικού γενικής και ειδικής αγωγής για κάλυψη και συμπλήρωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού του ωραρίου (Εκπαιδευτικοί που περιήλθαν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας, κατόπιν απόσπασής τους από άλλο ΠΥΣΔΕ)

ΑΔΑ: ΨΥΟΟ46ΜΤΛΗ-ΨΡΓ – Τροποποίηση διαθέσεων εκπαιδευτικού γενικής και ειδικής αγωγής για κάλυψη και συμπλήρωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού του ωραρίου (Εκπαιδευτικοί κατέχοντες οργανική θέση σε σχολική μονάδα)

 

Share and Enjoy !
Shares