ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022 Πράξεις ΠΥΣΔΕ Νο 25/09-09-2022 και 26/20-09-2022

ΑΔΑ: Ψ1ΡΧ46ΜΤΛΗ-6ΜΥ – Τροποποίηση διαθέσεων εκπαιδευτικού γενικής και ειδικής αγωγής για κάλυψη και συμπλήρωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού του ωραρίου (Εκπαιδευτικοί που περιήλθαν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας, κατόπιν απόσπασής τους από άλλο ΠΥΣΔΕ)

ΑΔΑ: 9ΩΕΞ46ΜΤΛΗ-ΦΚΛ – Ανακλήσεις, τροποποιήσεις και διορθώσεις επί των διαθέσεων των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής για κάλυψη και συμπλήρωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου (Εκπαιδευτικοί κατέχοντες οργανική θέση σε σχολική μονάδα)