ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021 Πράξη ΠΥΣΔΕ Φλώρινας 5/19-03-2021


άκουσε το άρθρο

ΑΔΑ: 9ΗΟΞ46ΜΤΛΗ-ΖΗΤ – Τροποποίηση χορηγούμενης άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Λαζαρίδου Ελένη (ΠΕ06)

ΑΔΑ: ΨΔΖΑ46ΜΤΛΗ-7Β1 – Αναγνώριση Συνάφειας Διδακτορικού Τίτλου – Αμπράζης Αλέξανδρος (ΠΕ88.01)

ΑΔΑ: 9ΕΡ446ΜΤΛΗ-ΓΝΣ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Βατάλης Αντώνιος (ΠΕ82)

ΑΔΑ: Ω3Δ746ΜΤΛΗ-ΕΜ2 – Έγκριση Υπερωριακής Απασχόλησης – Παπαδόπουλος Σωτήριος (ΠΕ03)

 

Share and Enjoy !
Shares