ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Δευτέρα 9 Ιαν 2023


άκουσε το άρθρο

ΑΔΑ: Ω87Ο46ΜΤΛΗ-ΑΧΒ – Απόφαση τοποθέτησης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού μειωμένου ωραρίου σε Σχολική Μονάδα της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας στο πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ», με Κωδικό ΟΠΣ 5010706, σχολικό έτος 2022-2023, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020» [Βάσει ειδικής προκήρυξης κάλυψης λειτουργικών κενών, αρθ. 86 του ν. 4547/2018 (Α΄102) όπως ισχύει] – Τολούδη Κωνσταντίνα (ΠΕ02)

ΑΔΑ: 6Γ6Σ46ΜΤΛΗ-ΘΦΔ – Τοποθετήσεις και διαθέσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους ωραρίου (τακτικού προϋπολογισμού) σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, για το Σχολικό Έτος 2022-2023 [Βάσει ειδικής προκήρυξης κάλυψης λειτουργικών κενών, αρθ. 86 του ν. 4547/2018 (Α΄102) όπως ισχύει]

 

Share and Enjoy !
Shares