ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Δευτέρα 1 Φεβρ 2021

Τοποθέτηση και διάθεση αναπληρωτών εκπαιδευτικών μειωμένου ωραρίου (Απόφαση 373/1-2-2021, ΑΔΑ: 62ΕΛ46ΜΤΛΗ-Μ3Ε της ΔΔΕ Φλώρινας)

Αφορά στους αναπληρωτές που υπέβαλαν αίτηση βάσει της 8654/Ε1/26-1-2021  (ΑΔΑ: ΡΩ0Γ46ΜΤΛΗ-ΣΙ5) Ειδικής Προκήρυξης και προσλήφθηκαν με την 10952/Ε1/01-02-2021 (ΑΔΑ: Ψ1Σ446ΜΤΛΗ-ΧΝ8) απόφαση του ΥΠΑΙΘ.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο