ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Απόλυσης Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών 30 Ιουν 2019

Απόφαση απόλυσης προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών που προσλήφθηκαν σε Σχολικές Μονάδες ΕΠΑ.Λ. της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας στο πλαίσιο της Πράξης: «Μία Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ» με κωδικό ΟΠΣ 5010706, για το σχολικό έτος 2018-2019, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020 – ΑΔΑ: Ω8ΠΩ4653ΠΣ-40Θ

Αυτοδίκαιη απόλυση προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών – ΑΔΑ: 636Ρ4653ΠΣ-ΚΙΖ 

Αυτοδίκαιη απόλυση προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών – ΑΔΑ: 6ΕΘΙ4653ΠΣ-Κ58

Απόφαση απόλυσης προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΑΕ που προσλήφθηκαν σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019», με κωδικό ΟΠΣ: 5031892, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και ΔιάΒίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020 – ΑΔΑ: 65ΨΩ4653ΠΣ-ΦΨΟ

Αυτοδίκαιη απόλυση προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΑΕ που προσλήφθηκαν σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών, στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019» με κωδικό ΟΠΣ 5031883, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020 – ΑΔΑ: 6ΗΚΗ4653ΠΣ-ΧΦ5

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο