ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις 30 Νοε 2021 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 31/30-11-2021

ΑΔΑ: 62Σ646ΜΤΛΗ-Ε7Η – Αναγνώριση Συνάφειας Μεταπτυχιακού Τίτλου – Στέκα Δήμητρα (ΠΕ83)

ΑΔΑ: ΨΠΗΕ46ΜΤΛΗ-ΘΥΨ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Λάζου Αργύριος (ΠΕ79.01)

ΑΔΑ: 9Υ3Ε46ΜΤΛΗ-Τ4Γ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Τερλέκη Αλεξία (ΠΕ87.09)

ΑΔΑ: 9ΟΨΑ46ΜΤΛΗ-6Τ9 – Έγκριση ανάθεσης υπερωριακής απασχόλησης – Σκοπελιανός Αλέξανδρος (ΠΕ06)

Ορισμός Υπευθύνων Εργαστηρίων στο 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Φλώρινας για το 2021-2022 (Απόφαση 5606/30-11-2021, ΑΔΑ : 6ΦΗ946ΜΤΛΗ-ΘΜ6)

Ορισμός Αναπληρωτών Διευθυντών για τις σχολικές μονάδες που δεν έχουν υποδιευθυντή κατά το 2021-2022 (Απόφαση 5607/30-11-2021, ΑΔΑ: ΨΣΧΠ46ΜΤΛΗ-ΛΛ5)

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο