ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις 17 Μαΐου 2021 Πράξη ΠΥΣΔΕ Φλώρινας 10/17-05-2021


άκουσε το άρθρο

ΑΔΑ: ΨΙΗΨ46ΜΤΛΗ-ΦΕ3 – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Μιχαήλ Χαρίλαος (ΠΕ04.04)

ΑΔΑ: ΨΒ7Α46ΜΤΛΗ-1Ξ2 – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Κυριακού Γεώργιος (ΠΕ86)

ΑΔΑ: Ψ3Ψ546ΜΤΛΗ-ΗΥΨ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Παπαχαραλάμπους Παναγιώτης (ΠΕ86)

ΑΔΑ: 6ΚΑΞ46ΜΤΛΗ-Ι4Υ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Παπαχαραλάμπους Παναγιώτης (ΠΕ86)