ΔΔΕ Φλώρινας – Αναρτήσεις στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ – Πέμπτη 23 Ιαν 2020


άκουσε το άρθρο

ΑΔΑ: ΩΒΓΨ46ΜΤΛΗ-ΧΒΞ – Αναγνώριση συνάφειας ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) για βαθμολογική εξέλιξη

ΑΔΑ: ΩΖΗΖ46ΜΤΛΗ-Ν1Ι – Αναγνώριση Συνάφειας Μεταπτυχιακού Τίτλου