ΔΔΕ Φλώρινας – Αναρτήσεις στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ – Τετάρτη 4 Μαρτίου 2020

ΑΔΑ: Ψ4ΘΝ46ΜΤΛΗ-ΗΒ5 – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Παπαχαραλάμπους Παναγιώτης

ΑΔΑ: ΨΓ1546ΜΤΛΗ-Ν1Δ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή. – Κυριακού Γεώργιος

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο