ΔΔΕ Φλώρινας – Αναρτήσεις στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ – Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020


άκουσε το άρθρο

ΑΔΑ: ΩΕΤΒ46ΜΤΛΗ-9ΓΥ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή. – ΓΚΟΥΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

ΑΔΑ: ΩΙ2Χ46ΜΤΛΗ-ΩΧ6 – Τοποθέτηση και διάθεση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού πλήρους ωραρίου – ΤΖΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΑΔΑ: Ω5ΚΤ46ΜΤΛΗ-ΒΔΖ – Τροποποίηση της έγκρισης διδασκαλίας μαθημάτων τρίτης (Γ’) ανάθεσης

Share and Enjoy !
Shares