ΔΔΕ Φλώρινας – Απόφαση Πέμπτη 19 Ιαν 2023


άκουσε το άρθρο

ΑΔΑ: ΨΙΚΟ46ΜΤΛΗ-ΤΦΛ – Έγκριση ανάθεσης υπερωριακής απασχόλησης – Δρίκου Βενετία (ΠΕ04.01.ΕΑΕ)