Χρόνος της άδειας χωρίς αποδοχές και βαθμολογική-μισθολογική εξέλιξη Πότε προσμετράται 1 μήνας ανά ημερολογιακό έτος από την άδεια αυτή ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας

Έγγραφο 104666/Ε2/1-7-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Με αφορμή σχετικά ερωτήματα, αναφορικά με την προσμέτρηση ή μη του ενός μηνός για κάθε είδους άδειας άνευ αποδοχών ανά ημερολογιακό έτος, για τη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη των μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σας γνωρίζουμε ότι στις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 28 του Ν. 4024/2011 ορίζεται, ότι ο χρόνος της άδειας άνευ αποδοχών που δεν αποτελεί χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας δεν υπολογίζεται για τη βαθμολογική/μισθολογική εξέλιξη των υπηρετούντων δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και των εκπαιδευτικών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νέου μισθολογίου.

Με την έναρξη, λοιπόν, εφαρμογής του Ν. 4024/2011, δηλαδή από 1-11-2011 και μετά, έπαψε να ισχύει το εδάφιο γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του Ν. 3205/2003, σύμφωνα με το οποίο για όλες τις άδειες άνευ αποδοχών προσμετρούνταν για μισθολογική εξέλιξη ένας μήνας για κάθε ημερολογιακό έτος, χωρίς να γίνεται καμία σχετική επίκληση των διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 51 του Ν. 3528/2007 (Υπαλληλικού Κώδικα) μόνο οι περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 4 αποτελούν χρόνο πραγματικής υπηρεσίας, ενώ ο χρόνος της άδειας άνευ αποδοχών που χορηγείται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 51 του Ν. 3528/2007 δεν αποτελεί χρόνο πραγματικής υπηρεσίας.

Για την καλύτερη ενημέρωσή σας, σχετικά με την κατάταξη των εκπαιδευτικών που υπηρετούσαν το 2011 και η οποία έγινε βάσει των διατάξεων του άρθρου 28 του Ν. 4024/2011, επισυνάπτονται τα αριθ. 2/94723/0022/14-4-2014 και 2/39960/0022/25-6-2014 σχετικά έγγραφα – απαντήσεις του Γ.Λ.Κ. σε αντίστοιχα ερωτήματα της Υπηρεσίας μας.

Επίσης, λογίζεται σαν χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και δύναται να προσμετρηθεί στη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη των μονίμων εκπαιδευτικών, ο χρόνος άδειας άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου που χορηγήθηκε και χορηγείται βάσει των διατάξεων του άρθρου 50 και 51 του Ν. 4075/2012, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 4144/2013.

Διαβάστε το έγγραφο

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο