Χρήσιμα Έγγραφα για τις Εξετάσεις του ΚΠγ Περιόδου Μαΐου 2019

Η με αρ. πρωτ. 43014/A5/19-3-2019 (ΑΔΑ:6ΥΨΜ4653ΠΣ-Ω90) Υπουργική Απόφαση Προκήρυξης των Εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Α΄ 2019

Η με αρ. πρωτ. 43048/A5/19.3.2019 (ΑΔΑ: ΨΤΚΓ4653ΠΣ-5Φ6) Εγκύκλιος Υποβολής Αιτήσεων για τις Εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Α΄ 2019

Δελτίο Τύπου με θέμα «Προκήρυξη εξετάσεων για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Μαΐου 2019»

Ωρολόγιο Πρόγραμμα διεξαγωγής των Εξετάσεων Μαΐου 2019

Προδιαγραφές των Εξετάσεων Α΄ περιόδου 2019

Πίνακας με τις περιοχές που θα λειτουργήσουν τα Εξεταστικά Κέντρα ανά Γλώσσα και Επίπεδο

Εγχειρίδιο για τους υποψηφίους (Manual) σχετικά με την υποβολή αιτήσεων

Η με αρ. πρωτ. 35536/Α5/06.03.2019 (ΦΕΚ 909 Β’/2019) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 14420/ΚΒ/04-02-2008 (ΦΕΚ Β’ 218) υπουργικής απόφασης «Εξετάσεις – όργανα εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις με αρ. πρωτ. 170141/Α5/11-10-17 (ΦΕΚ Β’ 3650) και 49030/Α5/23-03-2018 (ΦΕΚ Β’ 1140) Υπουργικές Αποφάσεις»

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο