Χορήγηση συνδικαλιστικών αδειών στα μέλη των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών Οι προβλεπόμενες συνδικαλιστικές άδειες χορηγούνται μετ’ αποδοχών

Έγγραφο 221297/Ε1/18-12-2017 (ΑΔΑ: 7Ν2Λ4653ΠΣ-ΘΗ2) του Υπουργείου Παιδείας

Μετά από σειρά ερωτημάτων σχετικά με τη χορήγηση συνδικαλιστικών αδειών με αποδοχές ή μη σε μέλη Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, σε εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 19 του ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74 Α’), σας παραπέμπουμε στην αρ. οικ. 24135/458/25-05-2017 (ΑΔΑ: 7ΓΥΩ465Θ1Ω-ΚΒΓ) ερμηνευτική εγκύκλιο της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία έχει γνωστοποιηθεί με το ΔΙΔΑΔ/Φ.69/93/18258/21-08-2017, (ΑΔΑ: 6Ψ2Η465ΧΘΨ-52Ω) έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης σε όλα τα Υπουργεία και Δημόσιους Οργανισμούς.

Κατόπιν των ανωτέρω, άποψη της υπηρεσίας μας είναι ότι για τα μέλη των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων των εκπαιδευτικών του Υπουργείου μας ισχύουν οι διατάξεις του αρ. 22 παρ. 5 του ν. 1400/1983 (ΦΕΚ 156 Α’), σύμφωνα με τις οποίες τα μέλη αυτά, για τις προβλεπόμενες συνδικαλιστικές άδειες, λαμβάνουν αποδοχές.

Διαβάστε το έγγραφο

Ποιές είναι οι συνδικαλιστικές άδειες των μελών των ΕΛΜΕ ως πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργάνων των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης;
Η Φ.351.5/43/67822/Δ1/5-5-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΦΓ9-4ΘΑ) εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας αναφέρει τα εξής :

Ι. ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ (άρθρα 17 & 18 του Ν. 1264/1982, άρθρο 6 του Ν. 2224/1994 και άρθρο 11 του Ν. 2336/1995)
Στους εκπαιδευτικούς χορηγούνται υποχρεωτικά συνδικαλιστικές άδειες με αποδοχές ως εξής:
Ι1. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
Στον πρόεδρο, αντιπρόεδρο και γενικό γραμματέα άδεια έως τρείς (3) ημέρες το μήνα αν τα μέλη τους είναι λιγότερα από 500 και έως πέντε (5) ημέρες το μήνα αν τα μέλη τους είναι περισσότερα από 500.

{…}

Επίσης σύμφωνα με το Φ.351.5/27/19630/Δ1/29-2-2008 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας,  με θέμα «Άδεια απουσίας Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γενικού Γραμματέα των πρωτοβαθμίων συνδικαλιστικών οργανώσεων»:

«Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17, 18 και 30 του Ν. 1264/1982 στον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου των Πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης παρέχεται άδεια απουσίας μέχρι πέντε (5) μέρες το μήνα αν τα μέλη των οργανώσεων αυτών είναι πάνω από πεντακόσια (500) και μέχρι τρεις (3) μέρες αν είναι λιγότερα.

Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των παραπάνω συνδικαλιστών, χωρίς διαταραχή της ομαλής λειτουργίας των σχολείων ,πρέπει ο τρόπος απαλλαγής να καθοριστεί σε συνεργασία των προϊσταμένων των Διευθύνσεων και Γραφείων με τους Διευθυντές των σχολείων και τις πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Η ανωτέρω άδεια δύναται να χορηγείται τμηματικά ή ακόμα και με μορφή μειωμένου ωραρίου. Η μηνιαία μείωση της υποχρεωτικής διδασκαλίας των παραπάνω υπολογίζεται ως εξής :

Ώρες υποχρεωτικής διδασκαλίας x δικαιούμενες ημέρες άδειας /5 = Μηνιαία μείωση ωραρίου (σε ώρες)»

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Μετάβαση στο περιεχόμενο