Χορήγηση επαγγελματικών δικαιωμάτων στους κατόχους τίτλου ΕΠΑΛ του ν. 4186/2013 Κατ' αντιστοιχία με προϋφιστάμενα αντίστοιχα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης

Απόφαση Φ12/9691/Δ4/20-1-2017 (ΦΕΚ 210/Β/30-1-2017, ΑΔΑ:Ψ3ΤΨ4653ΠΣ-8ΜΗ) του Υπουργείου Παιδείας

Έχοντας υπόψη την ανάγκη ρύθμισης θεμάτων αντιστοιχίας επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων τίτλων ειδικοτήτων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα κατόχων αντίστοιχων τίτλων ειδικοτήτων προϋφιστάμενων αντίστοιχων συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης που έχουν ήδη απονεμηθεί με προεδρικά διατάγματα: α) του άρθρου 6 παρ. 3 του ν. 2009/1992 (Α’ 18) και β) του άρθρου 4, παρ. 9 του ν. 3879/2010 (Α’ 163), καθώς και γ) με την, κατά περίπτωση, κατά το χρόνο κτήσης του τίτλου, ισχύουσα νομοθεσία εκάστου καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργείου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 34 παρ. 18 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/Α/30-01-2013), αποφασίζουμε :

Διαβάστε την απόφαση σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο