Σύσταση Επιτροπών Παραλαβής Εξοπλισμού Σχολικών Μονάδων και Δομών Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Αρμοδιότητα των επιτροπών παραλαβής είναι η οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών, υπογράφοντας το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής

Απόφαση 3942/04-11-2022 (ΑΔΑ: 6Ε0946ΜΤΛΗ-ΚΡ7) του Υπουργείου Παιδείας Αποφασίζουμε την σύσταση … ➜ περισσότερα

Επιλογή και αρμοδιότητες Υπεύθυνου/ης Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής και Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Y.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.) των Γυμνασίων και ΓΕ.Λ. Η επιλογή Υ.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. γίνεται σε συνεδρίαση του συλλόγου των διδασκόντων/ουσών της σχολικής μονάδας.

Έγγραφο ΥΠΑΙΘ, Αριθ. Πρωτ. 110945/Δ2/13-09-2022 Επιλογή και αρμοδιότητες Υπεύθυνου/ης Σχολικού … ➜ περισσότερα

Νέα παράταση της προθεσμίας καταγραφής του ψηφιακού εξοπλισμού Σχολικών Μονάδων Μέχρι την Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2022

Έγγραφο 93α/28-01-2022 του Υπουργείου Παιδείας Σε συνέχεια των 2277/ΓΔ4/10-1-2022 και … ➜ περισσότερα

Αναβάθμιση ψηφιακών υποδομών ΤΠΕ των σχολικών μονάδων Ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος προκειμένου να σχεδιαστεί η προμήθεια εξοπλισμού για τα σχολεία

Έγγραφο 2277/ΓΔ4/10-01-2022 του Υπουργείου Παιδείας Στο πλαίσιο υποβολής νέων δράσεων … ➜ περισσότερα

Επιλογή και αρμοδιότητες Υπεύθυνου Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής και Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών των Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων Τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής για το 2021-2022

Εγκύκλιος 113269/Δ2/13-09-2021 του Υπουργείου Παιδείας Η επιλογή ΥΣΕΠΕΗΥ γίνεται σε … ➜ περισσότερα