Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου – Το ΠΔ 60/2006 με όλες τις αλλαγές σε ενιαίο κείμενο

Το Προεδρικό Διάταγμα 60/2006 (ΦΕΚ 65/Α/30-3-2006) όπως διορθώθηκε, συμπληρώθηκε ή τροποποιήθηκε με τα παρακάτω :

α) Διόρθωση ΦΕΚ 79/Α/13-4-2006
β) ΠΔ 105/2006 – ΦΕΚ 102/A/24-5-2006
γ) ΠΔ 36/2008 – ΦΕΚ 61/Α/10-4-2008
δ) ΠΔ 12/2009- ΦΕΚ 22/A/13-2-2009
ε) ΥΑ Φ253/155439/Β6/16-12-2009 (ΦΕΚ 2544/Β/30-12-2009)
στ) ΠΔ 21/2011- ΦΕΚ 72/A/7-4-2011
ζ) ΠΔ 41/2011- ΦΕΚ 107/A/9-5-2011
η) ΠΔ 48/2012 – ΦΕΚ 48/Α/27-4-2012
θ) Διόρθωση ΦΕΚ 119/Α/8-5-2012
ι) ΠΔ 24/2013 – ΦΕΚ 55/Α/6-3-2013
ια) ΠΔ 68/2014 – ΦΕΚ 110/Α/7-5-2014

σε ένα ενιαίο κείμενο (τελευταία ενημέρωση 1-6-2014).

Διαβάστε το προεδρικό διάταγμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο