Αξιολόγηση των μαθητών της Α΄ και Β΄ τάξης του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ)

Απόφαση Φ4/77460/Δ4/15-5-2015 (ΦΕΚ 863/Β/15-5-2015, ΑΔΑ:6ΨΓ0465ΦΘ3-95Δ) του Υπουργείου Παιδείας

Μετά την ψήφιση του ν. 4327/2015 «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (A΄ 50), εκδόθηκε η παρούσα κανονιστική υπουργική απόφαση που αφορά στην Αξιολόγηση μαθητών Α΄ και Β΄ τάξεων Επαγγελματικού Λυκείου από το σχ. έτος 2014-2015 και εφεξής.

Ουσιαστικά η απόφαση αυτή αντικαθιστά αντίστοιχες διατάξεις του ΠΔ 50/2008 (ΦΕΚ 81/Α/8-5-2008) που αναφέρονται στους μαθητές των Α΄ και Β΄ τάξεων του ΕΠΑΛ.

Σύμφωνα με το άρθρο 13 της παρούσας καταργείται κάθε άλλη διάταξη που είναι αντίθετη με τις διατάξεις της παρούσης, η ισχύς της οποίας άρχεται
από το σχολικό έτος 2014−2015.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Π.δ. 50/2008 (Α΄ 81), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο