Αξιολόγηση των «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων» και στρατεύσιμων μαθητών Α΄ τάξης ΕΠΑΛ κατά το σχολικό έτος 2020-2021 Μόνο προφορική η εξέταση από 1 έως και 11 Ιουνίου σε όλα τα προβλεπόμενα μαθήματα


άκουσε το άρθρο

Απόφαση Φ4/57738/ΓΔ4/24-05-2021 (ΦΕΚ 2222/Β/26-05-2021, ΑΔΑ: Ω0ΥΛ46ΜΤΛΗ-3ΘΗ) του Υπουργείου Παιδείας

Ειδικά και αποκλειστικά για την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου του σχολικού έτους 2020-2021 και των επαναληπτικών εξετάσεων του Σεπτεμβρίου, αναφορικά με την κατηγορία των «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων» και στρατεύσιμων μαθητών Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. ισχύουν τα κάτωθι κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων:

Άρθρο 1 – Κατατακτήριες εξετάσεις «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων» και στρατεύσιμων μαθητών Α΄ τάξης ΕΠΑΛ

  1. Οι «κατ’ ιδίαν διδαχθέντες» και οι στρατεύσιμοι μαθητές της Α΄ τάξης ΕΠΑΛ εξετάζονται από την 1η έως και την 11η Ιουνίου σε όλα τα μαθήματα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 136 του ν.4610/2019.
    Οι εξετάσεις είναι μόνο προφορικές και διεξάγονται σύμφωνα με πρόγραμμα που καταρτίζεται από το σχολείο. Η προφορική εξέταση διενεργείται από τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή του σχολείου. Στην επιτροπή συμμετέχουν ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής, ως πρόεδρος, και δύο (2) καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) καθηγητών είναι ο Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.
  2. Στην περίπτωση που οι «κατ’ ιδίαν διδαχθέντες» και οι στρατεύσιμοι μαθητές της Α΄ τάξης ΕΠΑΛ δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. της παραγράφου 1 του άρθρου 128 του ν.4610/2019 παραπέμπονται στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Σε αυτήν εξετάζονται μόνο προφορικά στα μαθήματα στα οποία ο Β.Ε.Ε. τους είναι μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5), και προάγονται, εφόσον έχουν Γ.Μ.Ο. τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5). Οι «κατ’ ιδίαν διδαχθέντες» και οι στρατεύσιμοι μαθητές της Α΄ τάξης ΕΠΑΛ που δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. προαγωγής κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου επαναλαμβάνουν την φοίτηση. Οι «κατ’ ιδίαν διδαχθέντες» και οι στρατεύσιμοι μαθητές προάγονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τους παρακολουθούντες μαθητές.
  3. Τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο έχουν ισχύ και για τους μαθητές των Λυκείων των ΕΝΕΕΓΥ-Λ, οι οποίοι έχουν χαρακτηριστεί ως «κατ’ ιδίαν διδαχθέντες».

Άρθρο 2 – Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Φ4/55515/Δ4/19-05-2021 (Β’ 2093) Υπουργική Απόφαση.

Διαβάστε την απόφαση σε ΦΕΚ

Διαβάστε την απόφαση στη Διαύγεια

Share and Enjoy !
Shares