Αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών στα ΕΠΑΛ για το 2016-2017 Επίκειται η έκδοση προεδρικού διατάγματος


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος Φ4/56637/Δ4/31-3-2017 του Υπουργείου Παιδείας

  1. Όλα τα μαθήματα εξετάζονται και βαθμολογούνται χωριστά ανά τετράμηνο.
  2. Κάθε κλάδος μαθήματος Γενικής Παιδείας εξετάζεται και βαθμολογείται χωριστά ανά τετράμηνο.
  3. Τα μαθήματα που αποτελούνται από ξεχωριστό θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος και τα μικτά μαθήματα (Θεωρητικό και Εργαστηριακό μέρος ή Θεωρητικό και Σχεδιαστικό μέρος ή Σχεδιαστικό και Εργαστηριακό μέρος) εξετάζονται και βαθμολογούνται χωριστά για κάθε μέρος τους και καταχωρίζεται ξεχωριστός βαθμός στο ΑΔΜ και αποτυπώνεται και στον έλεγχο επίδοσης. Ο τελικός βαθμός είναι ο μέσος όρος (Μ.Ο.) των δύο μερών και καταχωρίζεται ένας βαθμός ως τελική βαθμολογία του μαθήματος. Το μάθημα σε κάθε περίπτωση θεωρείται ενιαίο.
  4. Για τα μαθήματα που χαρακτηρίζονται ως σχεδιαστικά ή εργαστηριακά και για το εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων δεν προβλέπεται υποχρεωτική γραπτή δοκιμασία τετραμήνου.

Για την αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή κατά τετράμηνο ο εκπαιδευτικός συνεκτιμά:
α) τη συμμετοχή στη διδακτική – μαθησιακή διαδικασία,
β) την επιμέλεια και το ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο μάθημα,
γ) τις εργασίες που εκπονούνται στο σπίτι ή στο σχολείο,
δ) την επίδοση στις ενδιάμεσες γραπτές, πρακτικές και προφορικές δοκιμασίες,
ε) τις δημιουργικές εργασίες των μαθητών, εφόσον έχουν ανατεθεί,
στ) τον φάκελο εκπαιδευτικών επιδόσεων και δραστηριοτήτων κάθε μαθητή, όπου αυτός τηρείται.

Για την αξιολόγηση των εργαστηριακών μαθημάτων και του εργαστηριακού μέρους των μικτών μαθημάτων λαμβάνονται ιδιαιτέρως υπόψη τα εξής:
α) Ο βαθμός εφαρμογής στην πράξη των θεωρητικών γνώσεων του μαθήματος με τη χρήση μεθόδων της σύγχρονης τεχνολογίας.
β) Ο βαθμός στον οποίο ο μαθητής έχει εφαρμόσει κανονισμούς υγιεινής και ασφάλειας κατά την εκτέλεση της εργασίας του.
γ) Ο βαθμός στον οποίο χρησιμοποίησε κατάλληλα εργαλεία, όργανα, μηχανήματα και υλικά.
δ) Η ποιότητα του τελικού αποτελέσματος της εργασίας κάθε μαθητή.
ε) Η αξιολόγηση της άσκησης στο εργαστήριο γίνεται συμπληρωματικά με τη μέθοδο της συστηματικής και αντικειμενικής παρατήρησης του μαθητή από τους διδάσκοντες και της καταγραφής και διατήρησης των αποτελεσμάτων της παρατήρησης σε πίνακα/φόρμα εργαστηριακής προόδου.

Για τον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών θα εκδοθεί Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε την εγκύκλιο

Διαβάστε την ανακοινοποιημένη εγκύκλιο

Share and Enjoy !
Shares