Αξιολόγηση μαθητών Γυμνασίου στην ξένη γλώσσα Σύμφωνα με το ΠΔ 126/2016

Εγκύκλιος 62/17-1-2017 της Σχολικής Συμβούλου Γερμανικής Γλώσσας

Σύμφωνα με την με αριθμό 141417/Δ2/2-9-2017 (ΦΕΚ 2871/Β/9-9-2016) Υπουργική Απόφαση από το σχολικό έτος 2016-2017 εφαρμόζεται το Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις ξένες γλώσσες στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο το οποίο αφορά όλες τις ξένες γλώσσες που διδάσκονται. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος υπάρχουν σημαντικές αλλαγές και στον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου, οι οποίες καθορίζονται στο με αριθμό 126/2016 (ΦΕΚ Α΄ 211/11-11-2016) Προεδρικό Διάταγμα « Περί σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου». Σύμφωνα με αυτή ισχύουν τα εξής:

Η διδασκαλία των μαθημάτων πλέον διεξάγεται σε δύο τετράμηνα εκ των οποίων το πρώτο διαρκεί από 11 Σεπτεμβρίου έως 20 Ιανουαρίου και το δεύτερο από 21 Ιανουαρίου έως 31 Μαΐου.

Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο κατατάσσονται σε τρεις ομάδες, Α΄, Β΄ & Γ΄. Η ξένη γλώσσα κατατάσσεται στη Β΄ ομάδα, συνεπώς ανήκει στα μαθήματα στα οποία δεν διεξάγονται γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις κατά την πρώτη εξεταστική περίοδο. Σε περίπτωση που διεξάγονται στη δεύτερη εξεταστική περίοδο επαναληπτικές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις για τους μαθητές που έχουν παραπεμφθεί σε επαναληπτική εξέταση, η εξέταση στα μαθήματα της Β΄ ομάδας είναι προφορική.

Η αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή καθορίζεται από τα παρακάτω κριτήρια που συνεκτιμώνται:

Διαβάστε το έγγραφο

Παραδείγματα αξιολόγησης της Γερμανικής γλώσσας στο Γυμνάσιο

Σχολιάστε

Μετάβαση στο περιεχόμενο