Άσκηση καθηκόντων Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας

Διαπιστωτική πράξη ΔΔΕ Φλώρινας, Αρ. Πρωτ.: 4690/13-09-2022 (ΑΔΑ: 6Μ7246ΜΤΛΗ-ΠΣΚ)

Άσκηση καθηκόντων Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης ΔΕ Φλώρινας

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας

Έχοντας υπόψη:

[…]

Διαπιστώνουμε

ότι από 13-09-2022 και μέχρι την επάνοδο του αρχικά τοποθετημένου Προϊσταμένου του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης ΔΕ Φλώρινας, τα καθήκοντα του Προϊσταμένου του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης ΔΕ Φλώρινας, ασκεί ο νόμιμος αναπληρωτής του, Καρακατσάνης Στυλιανός του Δημητρίου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.05, με ΑΜ 198295, Διευθυντής του Γυμνασίου Βεύης.

Κατά τη διάρκεια της ανωτέρω θητείας καταβάλλεται το επίδομα που προβλέπεται από το άρθ. 16 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015) όπως εκάστοτε ισχύει.

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας
Τόνας Ζαχαρίας

Μετάβαση στο περιεχόμενο