Άσκηση καθηκόντων Αναπληρωτή Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας Διαπιστωτική πράξη

Διαπιστωτική πράξη ΔΔΕ Φλώρινας, Αρ. Πρωτ.: 4390, 01-09-2022 (ΑΔΑ: 6ΑΕ446ΜΤΛΗ-ΖΗΥ)

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Γ’ Προσωπικού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας

Έχοντας υπόψη: […]

Δ ι α π ι σ τ ώ ν ο υ μ ε

ότι από 01-09-2022 και μέχρι την επάνοδο της αρχικά τοποθετηθείσας Διευθύντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, τα καθήκοντα του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας ασκεί ο νόμιμος αναπληρωτής της, Τόνας Ζαχαρίας του Δημητρίου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.02 – Χημικών, με ΑΜ 170637, Προϊστάμενος του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της ΔΔΕ Φλώρινας.
Κατά τη διάρκεια της ανωτέρω υπηρέτησης καταβάλλεται το επίδομα που προβλέπεται από το άρθ. 16 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015) όπως εκάστοτε ισχύει.

Ο Προϊστάμενος
του Τμήματος Γ’ Προσωπικού
της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας
Πέτρου Σταύρος

Μετάβαση στο περιεχόμενο