Ασφαλιστικές εισφορές για κύρια σύνταξη υπέρ Δημοσίου επί του επιδόματος θέσης ευθύνης που καταβάλλεται σε εκπαιδευτικούς


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 92740/0092/31-7-2014 του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

Επειδή στην Υπηρεσία μας υποβάλλονται πολλά ερωτήματα σχετικά με το θέμα των εισφορών για κύρια σύνταξη υπέρ Δημοσίου επί του επιδόματος θέσης ευθύνης που καταβάλλεται στους εκπαιδευτικούς, σας γνωρίζουμε τα εξής:

  1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 4151/2013, το επίδομα θέσης ευθύνης του άρθρου 13 του ν. 3205/2003 θα ενσωματωθεί σας συντάξιμες αποδοχές των υπαλλήλων οι οποίοι άσκησαν ή θα ασκήσουν καθήκοντα Προϊσταμένου Οργανικής Μονάδας, μετά από επιλογή από το κατά περίπτωση όργανο, για τουλάχιστον μια διετία.
  2. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν συμπληρώσει αθροιστικά τη διετία ως Προϊστάμενοι θέσεως ευθύνης διαφορετικής βαθμίδας, θα υπόκεινται σε κράτηση για κύρια σύνταξη υπέρ Δημοσίου επί του επιδόματος θέσης ευθύνης της κατώτερης βαθμίδας, αφού το επίδομα αυτό θα ενσωματωθεί στις συντάξιμες αποδοχές τους,
  3. Οι εκπαιδευτικοί (Διευθυντές, Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων και Προϊσταμένες Νηπιαγωγείων επί θητεία) οι οποίοι έχουν ασκήσει ή ασκούν τα καθήκοντά τους μετά από κρίση του αρμόδιου Διοικητικού Οργάνου, ανεξαρτήτως αν έχουν συμπληρώσει τη διετία, θα συνεχίσουν να υπόκεινται σε κράτηση για κύρια σύνταξη υπέρ Δημοσίου επί του αντίστοιχου επιδόματος του άρθρου 13 του ν. 3205/2003, αφού το επίδομα αυτό αποτελεί εν δυνάμει μέρος των συντάξιμων αποδοχών τους.
  4. Οι εκπαιδευτικοί (Υποδιευθυντές ολοήμερου, Προϊστάμενοι-ες 1/θ, 2/θ και 3/θ σχολείων και Νηπιαγωγείων όχι επί θητεία), εφόσον έχουν συμπληρώσει διετία στις θέσεις αυτές, θα υπόκεινται σε κράτηση για κύρια σύνταξη υπέρ Δημοσίου επί του αντίστοιχου επιδόματος του άρθρου 13 του ν. 3205/2003, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί την 31-10-2011, ανεξάρτητα εάν μετά τη συμπλήρωση της διετίας κατέχουν θέση προϊσταμένου ή όχι.
    Όσα από τα πρόσωπα αυτά δεν έχουν συμπληρώσει τη διετία, θα υπόκεινται από την ημερομηνία τοποθέτησης τους στις ανωτέρω θέσεις και για όσο χρονικό διάστημα ασκούν τα καθήκοντα αυτά, σε κράτηση για κύρια σύνταξη υπέρ Δημοσίου επί του αντίστοιχου επιδόματος του άρθρου 13 του ν. 3205/2003, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί την 31-10-2011.
  5. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε θέση ευθύνης με αναπλήρωση, δεν θα υπόκεινται σε κράτηση για κύρια σύνταξη υπέρ Δημοσίου επί του επιδόματος θέσης ευθύνης που τους καταβάλλεται.
    Οι κρατήσεις για κύρια σύνταξη υπέρ Δημοσίου επί του επιδόματος θέσης ευθύνης στις οποίες τυχόν έχουν υποβληθεί όσοι εκπαιδευτικοί υπάγονται στην κατηγορία αυτή, θα πρέπει να τους επιστραφούν. Η επιστροφή θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 2041609/1011/0022/5-6-1997 (άρθρο 10) απόφαση του τότε Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών συμψηφιστικά από τον εκκαθαριστή αποδοχών της Υπηρεσίας σας, μέσω του συστήματος.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares