Αρχιτεχνίτες εκπαιδευτικοί του κλάδου ΔΕ την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Έγγραφο 193149/E3/13-11-2018 (ΑΔΑ: ΩΛΣΡ4653ΠΣ-ΤΧΜ) του Υπουργείου Παιδείας

Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 85 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/12-06-2018):
«Οι Τεχνίτες του κλάδου ΔΕ01 θεωρούνται Αρχιτεχνίτες του κλάδου ΔΕ01, εφόσον συμπληρώνουν δώδεκα (12) έτη προϋπηρεσία στη δημόσια εκπαίδευση».

Διαβάστε το έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο