Απόσπαση εκπαιδευτικών σε θέσεις Διευθυντών στα Δημόσια ΙΕΚ Με θητεία μέχρι 31-8-2018

Απόφαση Κ1/153884/20-9-2016 (ΑΔΑ:Ψ9ΓΜ4653ΠΣ-ΙΡ5) του Υπουργείου Παιδείας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θέσεις Διευθυντών Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης όπως εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Η θητεία των ανωτέρω λήγει την 31η /8/2018.

Διαβάστε την απόφαση

Μετάβαση στο περιεχόμενο