Απόσπαση εκπαιδευτικών σε κενές και κενούμενες θέσεις Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων, Υπευθύνων ΣΣΝ και ΚΠΕ


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος 165097/Γ7/1-11-2013 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Το Υπουργείο Παιδείας καλεί τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας να αποσπάσουν εκπαιδευτικούς, για το υπόλοιπο της οριζόμενης από τις κείμενες διατάξεις θητείας, σε κενές και κενούμενες την 31η Αυγούστου 2013 θέσεις Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων, Σχολικών Δραστηριοτήτων και ΣΣΝ.

Επίσης καλεί τις Περιφερειακές Διευθύνσεις να προβούν στις διαδικασίες απόσπασης εκπαιδευτικών σε κενές και κενούμενες θέσεις Υπευθύνων και μελών των Παιδαγωγικών ομάδων των ΚΠΕ την 31η Αυγούστου 2013.

Η διαδικασία τοποθέτησης Υπευθύνων στις Διευθύνσεις, Υπευθύνων ΣΣΝ και εκπαιδευτικών ΚΠΕ στις κενές και κενούμενες θέσεις θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί την 25η Νοεμβρίου 2013.

Διαβάστε τη σχετική εγκύκλιο

Share and Enjoy !
Shares