Απόσπαση εκπαιδευτικών Πληροφορικής ΠΕ86 στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας


άκουσε το άρθρο

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠαιΘ), ενδιαφέρεται να αποσπάσει για το σχολικό έτος 2023–2024 εκπαιδευτικούς αυξημένων προσόντων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να συμμετάσχουν στα υπό εκπόνηση εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά του προγράμματα.

Ειδικότερα, το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ενδιαφέρεται να αποσπάσει εκπαιδευτικούς με τα ακόλουθα προσόντα:

ΠΕ86 εκπαιδευτικούς Πληροφορικής: με γνώσεις υλικού (Hardware), διαχείρισης δικτύου (windows,Ubuntu server) και συντήρησης βάσεων δεδομένων (MySQL, SQLServer), εμπειρία στην ανάπτυξη ιστοσελίδων (HTML, PHP, CSS, JavaScript), εμπειρία στη διαχείριση συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου (Drupal, Joomla, WordPress).

Στην παρούσα φάση, οι ενδιαφερόμενοι προς απόσπαση εκπαιδευτικοί μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας ηλεκτρονικά ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα στο e-mail centre@komvos.edu.gr με θέμα “Για τις αποσπάσεις 2023-2024”.

Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν αναλαμβάνεται καμία δέσμευση προς απόσπαση, δεδομένου ότι επαφίεται στην πλήρη διακριτική ευχέρεια του φορέα να προτείνει (και του ΥΠαιΘ να αποφασίσει) για τον αριθμό και τις ειδικότητες των προς απόσπαση εκπαιδευτικών, ανάλογα με τις ανάγκες.

Υπενθυμίζεται ότι οι αιτήσεις των προς απόσπαση εκπαιδευτικών δεν κατατίθενται στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, αλλά θα υποβάλλονται με τη συνήθη κάθε χρόνο διαδικασία, μετά την έκδοση των σχετικών εγκυκλίων για τις αποσπάσεις σε φορείς του ΥΠαιΘ.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Καραμαούνα 1, Πλατεία Σκρα, 55132, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2313331500, e-mail: centre@komvos.edu.gr) ή να απευθύνονται στον κ. Γεώργιο Βλάχο [ώρες επικοινωνίας: 13:00 – 14:30].

Ο Πρόεδρος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας
Θεόδωρος Παπαγγελής, Ακαδημαϊκός

Share and Enjoy !
Shares