Αποσπάσεις εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις Υποδιευθυντών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)

Απόφαση 9632/11-8-2014 (ΑΔΑ:Β3ΦΣ9-ΟΞ5) του Υπουργείου Παιδείας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις Υποδιευθυντών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας όπως εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Η θητεία των αποσπασθέντων άρχεται την 1/9/2014 και λήγει στις 31η/8/2016.

Διαβάστε την απόφαση

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο