Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 87922/Η2/15-7-2022 (ΑΔΑ: 6Μ8Φ46ΜΤΛΗ-ΦΑΦ) του Υπουργείου Παιδείας

Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς, ανά Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης με τις τακτικές αποδοχές τους στην Ελλάδα και το ειδικό επιμίσθιο εξωτερικού και τους θέτουμε στη διάθεση του οικείου Συντονιστή Εκπαίδευσης, προκειμένου να τοποθετηθούν σε εκπαιδευτικές μονάδες της περιοχής ευθύνης του, ως ακολούθως:

Α. ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ (Σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024 και 2024-2025)

Β. ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΤΗ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ (Ημερολογιακά έτη 2023, 2024 και 2025 Ν. Ημισφαιρίου)

Γ. ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ (Σχολικά έτη 2022-2023 και 2023-2024)

Δ. ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ (Σχολικό έτος 2022-2023)

Ε. ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΤΗ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ (Ημερολογιακά έτη 2023 και 2024 Ν. Ημισφαιρίου

Στους εκπαιδευτικούς θα καταβληθεί το αντίτιμο των εισιτηρίων αρχικής μετάβασης για τους ίδιους και τα προστατευόμενα μέλη της οικογενείας τους, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) και του ΠΔ 80/2016 (Α’ 145/2016).

[…]

Διαβάστε την απόφαση

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 22-07-2022

Διαβάστε την σχετική απόφαση 91468/Η2/22-7-2022 (ΑΔΑ: 6ΓΓΔ46ΜΤΛΗ-63Σ) με θέμα : «Μερική ανάκληση της αριθμ. 87922/Η2/15-7-2022 (ΑΔΑ: 6Μ8Φ46ΜΤΛΗ-ΦΑΦ) Υπουργικής Απόφασης «Απόσπαση εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024 και 2024-2025 και 2023, 2024 και 2025 Νοτίου Ημισφαιρίου»

Share and Enjoy !
Shares