Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα Μειονοτικά Σχολεία Β/βάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2014-2015

Απόφαση 2558Α/151999/Ζ1/24-9-2014 (ΑΔΑ:Ω3ΟΘ9-ΠΨΤ) του Υπουργείου Παιδείας

Αποφασίζουμε

Την απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης για το διδακτικό έτος 2014-2015, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, ως ακολούθως:

Διαβάστε την ΥΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 27-10-2014

Απόφαση 174402/3002/A/Ζ1/27-10-2014 (ΑΔΑ:7ΕΛΟ9-ΛΔΘ) του Υπουργείου Παιδείας

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

Μετάβαση στο περιεχόμενο