Όλες οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το 2022-2023


άκουσε το άρθρο

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης για το σχολικό έτος 2022-2023 (Απόφαση 73786/Ε2/15-06-2022)

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας για το σχολικό έτος 2022-2023 (Απόφαση 73787/Ε2/15-06-2022)

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ακαδημία Αθηνών για το σχολικό έτος 2022-2023 (Απόφαση 73788/Ε2/15-06-2022 )

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων για το σχολικό έτος 2022-2023 (Απόφαση 73892/Ε2/16-06-2022)

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Γυμνάσιο “Αρμενικός Κυανούς Σταυρός” για το σχολικό έτος 2022-2023 (Απόφαση 73902/Ε2/16-06-2022)

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον ΔΟΑΤΑΠ για πέντε (5) σχολικά έτη (Απόφαση 73775/Ε2/15-06-2022)

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον ΕΟΠΠΕΠ για το σχολικό έτος 2022-2023 (Απόφαση 73781/Ε2/15-06-2022)

Απόσπαση εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών για το σχολικό έτος 2022-2023 (Απόφαση 73783/Ε2/15-06-2022)

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής για το σχολικό έτος 2022-2023 (Απόφαση 73782/Ε2/15-06-2022)

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ86 σε ΠΔΕ για το σχολικό έτος 2022-2023 (Απόφαση 73772/Ε2/15-06-2022)

Νέα Απόσπαση Εκπαιδευτικών στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία) και στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας για το σχολικό έτος 2022-2023 (Απόφαση 74845/Γ2/17-06-2022)

Ανανέωση απόσπασης εκπαιδευτικών στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία) και στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας για το σχολικό έτος 2022-2023 (Απόφαση 74842/Γ2/17-06-2022)

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε διοικητικές θέσεις των ΚΕΔΑΣΥ για το σχολικό έτος 2022-2023 (Απόφαση 74694/Ε2/17-06-2022)

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις ΠΔΕ και στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2022-2023 (Απόφαση 74715/Ε2/17-06-2022) και η σχετική απόφαση 97344/E2/03-08-2022 με ανακλήσεις αποσπάσεων

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Πανεπιστήμια και ΑΣΠΑΙΤΕ για το σχολικό έτος 2022-2023 (Απόφαση 76152/Ε2/21-06-2022)

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες για το σχολικό έτος 2022-2023 (Απόφαση 77677/Γ4/23-6-2022)

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε ΣΔΕ για το σχολικό έτος 2022-2023 (Απόφαση 71955/Κ1/10-06-2022, ΑΔΑ: 6ΞΗΔ46ΜΤΛΗ-9ΞΒ)

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα Γενικά Αρχεία του Κράτους για το σχολικό έτος 2022-2023 (Απόφαση Δ3/Α/Φ.41/ΥΧ.1431/2632/29-6-2022, ΑΔΑ: 6Ω0046ΜΤΛΗ-ΦΝΤ)

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα Δημόσια ΙΕΚ για το σχολικό έτος 2022-2023 (Απόφαση 79973/Ε2/29-06-2022)

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε ΠΔΕ προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) σε Κέντρα ή/και δομές Φιλοξενίας Προσφύγων για το σχολικό έτος 2022-2023 (Απόφαση 82235/Ε2/05-07-2022) και η 97320/Ε2/03-08-2022 σχετική απόφαση ανακλήσεων

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε Μητροπόλεις για το σχολικό έτος 2022-2023 (Απόφαση 82263/Ε2/05-07-2022)

Share and Enjoy !
Shares