Αποσπάσεις, διαθέσεις, τοποθετήσεις μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών


άκουσε το άρθρο

ΑΔΑ: ΩΙ8Β4653ΠΣ-ΦΝ3 – Αποσπάσεις εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ18.12, ΤΕ01.05 και ΤΕ01.06 εντός του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας.

ΑΔΑ: Ω3ΟΚ4653ΠΣ-ΦΝΑ – Τοποθέτηση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Πλήρους Ωραρίου Ειδικής Αγωγής.

ΑΔΑ: 6ΥΑΚ4653ΠΣ-ΙΚΗ – Διάθεση εκπαιδευτικού για συμπλήρωση του υποχρεωτικού του ωραρίου.

ΑΔΑ: 6Λ394653ΠΣ-ΞΟΕ – Τροποποίηση τοποθετήσεων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ17.07 και ΠΕ18.11, που περιήλθαν κατόπιν απόσπασής τους στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας.

ΑΔΑ: 6ΞΔ24653ΠΣ-ΞΚΒ – Διαθέσεις εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ17.03, ΠΕ17.07, ΠΕ17.08, ΠΕ12.01, ΠΕ12.04, ΠΕ18.12, ΠΕ19 και ΠΕ20 για κάλυψη του υποχρεωτικού τους ωραρίου.

ΑΔΑ: ΩΚΕ84653ΠΣ-Ε1Ζ – Διάθεση εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ17.05 για κάλυψη του υποχρεωτικού του ωραρίου.

ΑΔΑ: ΩΣ5Γ4653ΠΣ-ΟΗΞ – Διάθεση εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ18.31 για κάλυψη του υποχρεωτικού του ωραρίου.

 

Share and Enjoy !
Shares