Αποσπάσεις, ανακλήσεις και τροποποιήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2014-2015


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 174080/Δ2/27-10-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Α. Διακόπτεται/Ανακαλείται η απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών Δ.Ε., οι οποίοι είχαν αποσπασθεί με τις αριθμ. πρωτ. 136192/Δ2/29-8-2014 και 157197/Δ2/1-10-2014 Υ.Α., ως ακολούθως:

Β1. Αποσπώνται κατά προτεραιότητα οι παρακάτω εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2014-2015, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

Β2. Αποσπώνται για εξαιρετικούς λόγους οι παρακάτω εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

Γ. Τροποποιείται η κατά προτεραιότητα απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2014-2015, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

Δ. Αποσπάται η παρακάτω εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2014-2015, λόγω της ένστασης που είχε καταθέσει επί της υπ’ αριθμ. 157197/Δ2/1-10-2014 Υ.Α., σχετικά με λάθος που προέκυψε κατά τη σχετική διαδικασία, ως ακολούθως:

Διαβάστε την ΥΑ

Share and Enjoy !
Shares