Με προσέγγιση δεκάτου οι βαθμοί στους Απολυτήριους τίτλους και πτυχία ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 192085/Γ2/13-12-2013 του Υπουργείου Παιδείας

Στη Γ΄ τάξη των Ημερησίων και στη Δ΄ Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων και στη Β΄ τάξη των Επαγγελματικών Σχολών, ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) προκύπτει από το Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου.

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρ. 34 του Π.Δ.50/2008 και το άρ. 29 του Π.Δ. 51/2008
«Όπου στις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος αναφέρεται υπολογισμός βαθμού με προσέγγιση δεκάτου, νοείται ότι στις περιπτώσεις που κατά τον υπολογισμό του βαθμού προκύπτουν περισσότερα του ενός δεκαδικά ψηφία τότε, αν το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε (5), το πρώτο δεκαδικό ψηφίο προσαυξάνεται στο αμέσως επόμενο παραλειπομένων των λοιπών και αν είναι μικρότερο του πέντε (5), παραλείπονται όλα τα υπόλοιπα πλην του πρώτου δεκαδικά ψηφία».

Επίσης, σύμφωνα με το άρ. 23 του Π.Δ.50/2008 και το άρ. 20 του Π.Δ. 51/2008
«Ο βαθμός Απολυτηρίου των Επαγγελματικών Λυκείων είναι ο Γ.Μ.Ο της Γ΄ τάξης, ο βαθμός Πτυχίου των Επαγγελματικών Λυκείων είναι ο Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης των μαθημάτων ειδικότητας της Γ΄ τάξης και ο βαθμός Πτυχίου των Επαγγελματικών Σχολών είναι ο Γ.Μ.Ο της Β΄ τάξης. Το απολυτήριο και το πτυχίο των Επαγγελματικών Λυκείων καθώς και το πτυχίο των Επαγγελματικών Σχολών εκδίδονται μια φορά και δεν αλλάζουν».

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares