Απολυτήριες – πτυχιακές εξετάσεις και απόκτηση πτυχίου μαθητών ΕΠΑΛ του Ν. 3475/2006 σχολικού έτους 2014-2015

Εγκύκλιος 174277/Δ4/2-11-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Εν αναμονή της έκδοσης της με αριθμό πρωτοκόλλου 173771/Δ4/02-11-2015 Υπουργικής Απόφασης σε ΦΕΚ με θέμα: Απολυτήριες – πτυχιακές εξετάσεις και απόκτηση πτυχίου μαθητών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) του Ν. 3475/2006 (Α΄ 146) σχολικού έτους 2014-2015, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα παρακάτω:

Διαβάστε την εγκύκλιο

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 11-11-2015

Η ΥΑ 173771/Δ4/02-11-2015 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2403/Β/9-11-2015 και στη Διαύγεια (ΑΔΑ:7ΧΙΒ4653ΠΣ-ΔΝΜ)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε

[ + ]