Αποκλείονται πρακτικά ορισμένες ειδικότητες από τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση για θέσεις Διευθυντών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα οποία δεν έχουν οργανική τοποθέτηση

Το πρόβλημα είναι κυρίως για τις ειδικότητες με λίγες ώρες αναθέσεων εβδομαδιαίας διδασκαλίας και αφορά στις θέσεις διευθυντών μικρών σχολείων όπου ο υποψήφιος δεν κατέχει οργανική θέση.

Σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4α του άρθρου 22 του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50/Α/14-5-2015) που ορίζει τα θέματα επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων, «Σε κάθε περίπτωση, ο επιλεγείς Διευθυντής σχολικής μονάδας θα πρέπει να συμπληρώνει το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του Διευθυντή στη σχολική μονάδα ή το Ε.Κ. που έχει εκλεγεί».

Επίσης στην Φ.361.22/31/81732/E3/21-5-2015 (ΑΔΑ:60ΕΜ465ΦΘ3-Λ21) εγκύκλιο : «Συνεπώς υποψήφιος Διευθυντής ο οποίος έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για τοποθέτηση σε σχολική μονάδα όπου δεν είναι δυνατό να συμπληρώνει το υποχρεωτικό ωράριο του Διευθυντή, αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής στο συγκεκριμένο σχολείο.»

Έτσι οι ειδικότητες που καλύπτουν μικρό μέρος του ωρολογίου προγράμματος σε σχολικές μονάδες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στις οποίες δεν κατέχουν οργανική θέση, και εκ των πραγμάτων δεν είναι δυνατό να συμπληρώσουν το υποχρεωτικό τους διδακτικό ωράριο ως μελλοντικοί διευθυντές, αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής στα συγκεκριμένα σχολεία.
Πχ σε ένα μικρό γυμνάσιο, όπως κατά κανόνα είναι αυτά εκτός των αστικών κέντρων, που λειτουργεί με τρία συνολικά τμήματα, ο καθηγητής καλλιτεχνικών ή μουσικής ή ακόμη και θεολόγος, με λιγότερα από 20 έτη υπηρεσίας, θα πρέπει να έχει εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας 10 ώρες ή αν έχει περισσότερα από 20 έτη υπηρεσίας θα πρέπει να έχει εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας 8 ώρες, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι κάθε ένα από τα τμήματα έχει τουλάχιστον 12 μαθητές. Ειδάλλως θα πρέπει να εξασφαλίζει εβδομαδιαίο διδακτικό ωράριο 20 ή 18 ώρες ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας του.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 14 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α/30-9-1985) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2α της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Θ.2.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/9-5-2013), σε συνδυασμό παρ. 2β της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Θ.2. του ίδιου νόμου που διατηρεί σε ισχύ την διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 48 του ν. 2413/1996 (Α΄ 124) όπου αναφέρεται ότι  «Οι προβλεπόμενες από το άρθρο 14 παράγραφος 13 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α), ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας και διεξαγωγής πρακτικών ασκήσεων για το εκπαιδευτικό προσωπικό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μειώνονται για όσους έχουν ή συμπληρώνουν εικοσαετή υπηρεσία κατά μία εβδομαδιαίως από 1-9-1996 και κατά μία ακόμα από 20-1-1997», το υποχρεωτικό ωράριο των Διευθυντών των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθορίζεται από το πλήθος των τμημάτων γενικής παιδείας και είναι από 1-9-2013 το έξής :

α) διευθυντές γυμνασίων, λυκείων και επαγγελματικών σχολών ώρες 10 όταν λειτουργούν με τρία έως πέντε τμήματα τάξεων, ώρες 9 όταν λειτουργούν με έξι έως εννέα τμήματα τάξεων, ώρες 7 όταν λειτουργούν με δέκα έως δώδεκα τμήματα τάξεων και ώρες 5 όταν λειτουργούν με περισσότερα από δώδεκα τμήματα τάξεων.
Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής δεν υπολογίζεται ως τμήμα εκείνο που έχει αριθμό μαθητών μικρότερο από το μισό του προβλεπόμενου ανώτατου αριθμού.
β) Διευθυντές ΣΕΚ ώρες 10.

Ο μέγιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα στα Γυμνάσια και στα Γενικά Λύκεια καθορίζεται από την ΚΥΑ 129818/Γ2/16-9-2013 (ΦΕΚ 2451/Β/1-10-2013) ενώ ο μέγιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα στα ΕΠΑΛ, καθορίζεται από την ΚΥΑ 42712/Γ2/20-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗΤ9-ΠΞ0, ΦΕΚ 833/Β/3-4-2014)

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο