Αποφάσεις τοποθέτησης και διάθεσης αναπληρωτών Γ’ Φάσης 2022-2023 Ανάληψη υπηρεσίας από την Δευτέρα 7 έως και την Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2022, στο σχολείο τοποθέτησής τους


άκουσε το άρθρο

Τοποθέτηση και διάθεση αναπληρωτών εκπαιδευτικών τακτικού προϋπολογισμού σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, για το 2022-2023 (Απόφαση 6036/04-11-2022, ΑΔΑ: ΨΜ4Τ46ΜΤΛΗ-Ρ3Ν)

Τοποθέτηση και διάθεση αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας στο πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ», με Κωδικό ΟΠΣ 5010706, σχολικό έτος 2022-2023, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020» (Απόφαση 6023/04-11-2022, ΑΔΑ: 6ΡΠ646ΜΤΛΗ-ΒΤΡ)

Share and Enjoy !
Shares