Αποφάσεις τοποθέτησης αναπληρωτών μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ οι οποίοι προσλήφθηκαν στη ΔΔΕ Φλώρινας Αφορούν στους προσληφθέντες από το ΥΠΑΙΘ στις 21-11-2022


άκουσε το άρθρο

Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών ΕΕΠ στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2022-2023», με κωδικό ΟΠΣ: 5184989 (Απόφαση 6439/23-11-2022, ΑΔΑ: 6Μ0Ν46ΜΤΛΗ-ΙΗΜ)

Απόφαση τοποθέτησης και διάθεσης αναπληρωτών ΕΕΠ στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς», με κωδικό ΟΠΣ 5070727 (Απόφαση 6441/23-11-2022, ΑΔΑ: 9Ο8Φ46ΜΤΛΗ-ΖΨ6)

Απόφαση τοποθέτησης αναπληρώτριας Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας για το διδακτικό έτος 2022-2023 (τακτικού προϋπολογισμού) (Απόφαση 6442/23-11-2022, ΑΔΑ: 6ΙΜΦ46ΜΤΛΗ-ΘΓΠ)

Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών ΕΕΠ στο πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ», με Κωδικό ΟΠΣ 5010706, σχολικό έτος 2022-2023 (Απόφαση 6442/23-11-2022, ΑΔΑ: Ψ0ΧΜ46ΜΤΛΗ-ΕΤΩ)

Share and Enjoy !
Shares