Αποφάσεις μετάταξης εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (συγκεντρωτικά)


άκουσε το άρθρο

Τελευταία ενημέρωση 4-11-2013

Μετατάξεις, μετά από αίτηση των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (ΥΑ 118911/Δ1/29-8-2013) και μετατάξεις εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε άλλο κλάδο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΥΑ 118912/Δ2/30-8-2013) ΦΕΚ 987/Γ/3-9-2013

Μετατάξεις, μετά από αίτηση των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως διοικητικών σε Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας (ΚΥΑ 119125/Η/30−8−2013, ΦΕΚ 993/Γ/5-9-2013)

Υποχρεωτικές μετατάξεις εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ως εκπαιδευτικών (ΥΑ 119655/Δ1/30−8−2013, ΦΕΚ 986/Γ/3-9-2013)

Υποχρεωτικές μετατάξεις εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως διοικητικών σε Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας (ΥΑ 120501/Η/2−9−2013, ΦΕΚ 995/Γ/5-9-2013)

Μετατάξεις εκπαιδευτικών καταργηθένων κλάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που εξαιρέθηκαν από την διαθεσιμότητα του Ν. 4172/2013 (ΥΑ 107235/Η/01−08−2013, ΦΕΚ 840/Γ/8-8-2013)

Μετάταξη ενός (1) εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέση κλάδου κατώτερης κατηγορίας διοικητικού υπαλλήλου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 5 του Ν.1824/1988 (ΦΕΚ 296 Α΄) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 82 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α΄) (ΥΑ Φ.908/156596/H/22-10-2013, ΦΕΚ 1230/Γ/2013, ΑΔΑ:ΒΛΛΑ9-401)

Μετατάξεις σαράντα εννέα (49) εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 5 του Ν.1824/1988 (ΦΕΚ 296 Α΄) (ΥΑ Φ.908/156591/H/22-10-2013, ΦΕΚ 1230/Γ/2013, ΑΔΑ:ΒΛΛΑ9-ΧΧΩ)

Υποχρεωτική μετάταξη εβδομήντα ενός (71) εκπαιδευτικών σε διοικητικούς κλάδους στα Δημόσια ΙΕΚ κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 11 του άρθ 82 του Ν. 4172/2013 (ΥΑ 11388/9-10-2013, ΦΕΚ 1260/Γ//2013, ΑΔΑ:ΒΛ1Π9-Ξ33)

Share and Enjoy !
Shares