Απόδοση μουσικών ειδικεύσεων σε εκπαιδευτικούς κλάδου Μουσικής της Γενικής Εκπαίδευσης και σε εκπαιδευτικούς των Μουσικών Σχολείων Υποβολή αιτήσεων από 1-4-2017 έως 31-5-2017


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 49618/Δ2/22-3-2017 του Υπουργείου Παιδείας

Σύμφωνα με τη 94541/Δ2/15-6-2015 ΥΑ (ΦΕΚ 1356/Β/3-7-2015) η ημερομηνία έναρξης υποβολής δικαιολογητικών για απόδοση μουσικών ειδικεύσεων είναι η 1 Απριλίου 2017 και η λήξη 31 Μαΐου 2017.

Η αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά των εκπαιδευτικών κλάδου Μουσικής της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και των εκπαιδευτικών των Μουσικών Σχολείων διαβιβάζονται μέσω των οικείων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προς την Καλλιτεχνική Επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας.

Διαβάστε το έγγραφο

Τι αναφέρει η ΥΑ 94541/Δ2/15-6-2015 (ΦΕΚ 1356/Β/3-7-2015) στις ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ της

  1. Στους μόνιμους εκπαιδευτικούς του κλάδου Μουσικής της Γενικής Α/θμιας και Β/μιας Εκπαίδευσης καθώς και σε εκπαιδευτικούς των Μουσικών Σχολείων, οι οποίοι είναι κάτοχοι τίτλου σε διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο του κλάδου ή της μουσικής ειδίκευσης, με τους οποίους είναι διορισμένοι και υπηρετούν, μπορεί να αποδίδεται, ύστερα από αίτησή τους, μουσική ειδίκευση, υπό την προϋπόθεση ότι ο τίτλος αυτός αποτελεί προσόν διορισμού για τη συγκεκριμένη ειδίκευση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
  2. Η απόδοση μουσικής ειδίκευσης γίνεται με Υπουργική Απόφαση, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Καλλιτεχνικής Επιτροπής Μουσικών Σχολείων. Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία έκδοσης της και μέχρι την αποχώρηση του εκπαιδευτικού από την υπηρεσία.
  3. Οι εκπαιδευτικοί μουσικής παιδείας των Μουσικών Σχολείων, στους οποίους έχουν αποδοθεί πρόσθετες μουσικές ειδικεύσεις, μπορούν να διδάξουν στο σχολείο όπου υπηρετούν μαθήματα αυτών των μουσικών ειδικεύσεων. Μπορούν, επίσης, να διδάξουν το μάθημα της Μουσικής σε άλλες σχολικές μονάδες της ίδιας ή διαφορετικής βαθμίδας εκπαίδευσης.
  4. Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί μουσικής παιδείας που υπηρετούν στα υπόλοιπα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και στους οποίους έχουν αποδοθεί μουσικές ειδικεύσεις, μπορούν να διδάξουν σε Μουσικό Σχολείο μαθήματα μουσικής παιδείας αυτών των ειδικεύσεων.
  5. Κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 31 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α), καθώς και του άρθρου 25, παρ. 5 του Ν. 4203/2013 (ΦΕΚ 235/Α), σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους υπάρξουν εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ16.01 και ΤΕ16, οι οποίοι είτε πλεονάζουν στη σχολική μονάδα της οργανικής τους θέσης είτε δεν καλύπτουν το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο, και εφόσον αυτοί πληρούν τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προϋποθέσεις (τίτλοι σπουδών μουσικής ειδίκευσης αντίστοιχης με το προς διδασκαλία αντικείμενο, τεκμηριωμένη διδακτική εμπειρία, βεβαίωση επιμόρφωσης, καλλιτεχνική εμπειρία κ.τ.λ.), δύνανται να υποβάλουν αίτηση – δήλωση τοποθέτησης ή διάθεσης σε σύμφωνα με τις διαδικασίες της παρ. 11 του παρόντος.
  6. Για την απόδοση πρόσθετων ειδικεύσεων σε εκπαιδευτικούς των παραπάνω περιπτώσεων υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους άπαξ σχετική αίτηση − δήλωση με συνημμένα δικαιολογητικά (Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 σχετικά με την επαρκή γνώση του οργάνου που προτίθεται να διδάξει ο υποψήφιος, απλά ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων μουσικών σπουδών, βεβαιώσεις διδακτικής προϋπηρεσίας, τεκμήρια καλλιτεχνικής ενασχόλησης κ.τ.λ.), μέσω των οικείων Διευθύνσεων Δ.Ε., προς την Καλλιτεχνική Επιτροπή του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.. Από τον φάκελο της αίτησης πρέπει να πιστοποιούνται τα ακόλουθα:
    − Η μουσική ειδίκευση − ειδικότητα του αιτούντος, η οποία αντιστοιχεί με το προς διδασκαλία αντικείμενο του Μουσικού Σχολείου όπου αυτός υπηρετεί. Σε ό,τι αφορά τους τίτλους από αναγνωρισμένα μη Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματος της ημεδαπής, σε κάθε περίπτωση και ανάλογα με την ειδίκευση, κατατίθεται μόνον ο ανώτερος σχετικός τίτλος σπουδών (π.χ., μόνο Δίπλωμα μουσικού οργάνου ή Πτυχίο Φυγής και όχι Πτυχίο μουσικού οργάνου ή Πτυχίο Αντίστιξης κ.τ.λ.).
    − Η τεκμηριωμένη διδακτική εμπειρία του αιτούντος στο προς διδασκαλία αντικείμενο ή η αποδεδειγμένη σχέση και ενασχόληση με αυτό.

Περίοδος υποβολής των δικαιολογητικών: 1η Απριλίου έως και 31η Μαΐου και 1η Σεπτεμβρίου έως και 15η Οκτωβρίου κάθε έτους.

Share and Enjoy !
Shares