Απόδοση μουσικών ειδικεύσεων σε εκπαιδευτικούς κλάδου Μουσικής Υποβολή σχετικών αιτήσεων από 1 Απριλίου έως 31 Μαΐου και από 1 Σεπτεμβρίου έως 15 Οκτωβρίου κάθε έτους

Έγγραφο 39554/Δ2/8-3-2018 του Υπουργείου Παιδείας

Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται για την απόδοση μουσικής ειδίκευσης, καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά τις περιόδους:
α) 1 Απριλίου έως και 31 Μαΐου κάθε έτους ή
β) 1 Σεπτεμβρίου έως και 15 Οκτωβρίου κάθε έτους.

Αιτήσεις υποβάλλονται ΜΟΝΟ κατά τις προαναφερθείσες περιόδους.

Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αφού συγκεντρώσουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών, θα συμπληρώσουν το συνημμένο Υπόδειγμα και στη συνέχεια, αφού εκδώσουν τις βεβαιώσεις γνησιότητας των τίτλων σπουδών, θα αποστείλουν συγκεντρωτικά έως και επτά (7) εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων στη Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης-Τμήμα Α΄ του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σε έντυπη μορφή:

 • τις βεβαιώσεις γνησιότητας των τίτλων σπουδών
 • τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των εκπαιδευτικών και
 • το Υπόδειγμα

Επισημαίνεται ότι μετά την αποστολή των ανωτέρω στοιχείων από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στο ΥΠΠΕΘ δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

Τυχόν συμπληρωματικά δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης με ΝΕΑ αίτηση με το σύνολο των δικαιολογητικών σε επόμενη περίοδο υποβολής αιτήσεων.

Διαβάστε το έγγραφο

Ο συνοδευτικός πίνακας

Η σχετική νομοθεσία έχει ως εξής:

Α. Νόμος 3475/2006 (Α’ 146), άρθρο 20, παρ. 4:
«Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, για τη διδασκαλία μαθημάτων και τη άσκηση στα εργαστήρια στα μουσικά σχολεία, ορίζονται μουσικές ειδικεύσεις. Με όμοια απόφαση καθορίζεται, ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες, ο αριθμός των διοριστέων για κάθε μουσική ειδίκευση που διορίζονται κάθε φορά σε αυτά.»

Β. Η ΥΑ 135367/Γ7/20-10-2008 ΥΑ (Β’ 2279), όπως συμπληρώθηκε με την 68096/Γ7/12-06-2009 όμοιά της (Β’ 1211) καθορίζει τις μουσικές ειδικεύσεις, οι οποίες είναι οι εξής:

 1. Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
 2. Θεωρητικά Βυζαντινής Μουσικής
 3. Βιολί (Κλασικό)
 4. Βιόλα
 5. Βιολοντσέλο
 6. Κοντραμπάσο
 7. Κιθάρα κλασική
 8. Κιθάρα ηλεκτρική
 9. Μπάσο ηλεκτρικό
 10. Πιάνο
 11. Φλάουτο
 12. Κλαρινέτο
 13. Όμποε
 14. Σαξόφωνο
 15. Φαγκότο
 16. Τρομπέτα
 17. Τρομπόνι
 18. Κόρνο
 19. Τούμπα
 20. Ακορντεόν
 21. Κρουστά Ευρωπαϊκά (Κλασικά − Σύγχρονα)
 22. Παραδοσιακό Βιολί
 23. Κανονάκι
 24. Σαντούρι
 25. Ταμπουράς
 26. Ούτι
 27. Μπουζούκι (Τρίχορδο)
 28. Μαντολίνο
 29. Λύρα Κρητική
 30. Λύρα Μακεδονίας
 31. Λύρα Πολιτική
 32. Λύρα Δωδεκανήσου
 33. Λύρα Ποντιακή
 34. Λαούτο
 35. Παραδοσιακό Κλαρίνο
 36. Γκάιντα
 37. Ζουρνάς
 38. Νέι − Καβάλι − Παραδοσιακοί Αυλοί
 39. Παραδοσιακά Κρουστά
 40. Διεύθυνση Χορωδίας
 41. Μουσικής Τεχνολογίας (Εφαρμογές Η/Υ)
 42. Διεύθυνση Ορχήστρας.

Γ. Η ΥΑ 94541/Δ2/15-6-2015 (ΦΕΚ 1356/Β/3-7-2015) αναφέρει τα εξής:

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

 1. Τα μαθήματα μουσικής παιδείας Μουσικού Γυμνασίου και Γενικού Μουσικού Λυκείου διδάσκονται αποκλειστικά από μόνιμους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ16.01 και ΤΕ16, σύμφωνα με τη μουσική ειδίκευση με την οποία αυτοί έχουν τοποθετηθεί στο κάθε Μουσικό Σχολείο και η οποία συνιστά την κύρια ειδίκευσή τους.
 2. Στους μόνιμους εκπαιδευτικούς του κλάδου Μουσικής της Γενικής Α/θμιας και Β/μιας Εκπαίδευσης καθώς και σε εκπαιδευτικούς των Μουσικών Σχολείων, οι οποίοι είναι κάτοχοι τίτλου σε διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο του κλάδου ή της μουσικής ειδίκευσης, με τους οποίους είναι διορισμένοι και υπηρετούν, μπορεί να αποδίδεται, ύστερα από αίτησή τους, μουσική ειδίκευση, υπό την προϋπόθεση ότι ο τίτλος αυτός αποτελεί προσόν διορισμού για τη συγκεκριμένη ειδίκευση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 3. Η απόδοση μουσικής ειδίκευσης γίνεται με Υπουργική Απόφαση, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Καλλιτεχνικής Επιτροπής Μουσικών Σχολείων. Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία έκδοσης της και μέχρι την αποχώρηση του εκπαιδευτικού από την υπηρεσία.
 4. Με την κύρια ειδίκευσή τους οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί μουσικής παιδείας των Μουσικών Σχολείων της παρ. 1 καλύπτουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, ενώ με τις πρόσθετες ειδικεύσεις τους συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο ή καλύπτουν εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι εκπαιδευτικοί μουσικής παιδείας των Μουσικών Σχολείων διδάσκουν κατά προτεραιότητα μαθήματα της κύριας ειδίκευσης, με την οποία έχουν τοποθετηθεί.
 5. Οι εκπαιδευτικοί μουσικής παιδείας των Μουσικών Σχολείων, στους οποίους έχουν αποδοθεί πρόσθετες μουσικές ειδικεύσεις, μπορούν να διδάξουν στο σχολείο όπου υπηρετούν μαθήματα αυτών των μουσικών ειδικεύσεων. Μπορούν, επίσης, να διδάξουν το μάθημα της Μουσικής σε άλλες σχολικές μονάδες της ίδιας ή διαφορετικής βαθμίδας εκπαίδευσης.
 6. Κατ’ εξαίρεση και εφόσον δεν είναι δυνατή η κάλυψη μουσικών μαθημάτων από τους μόνιμους εκπαιδευτικούς μουσικής παιδείας του σχολείου, είτε μέσω της κύριας ειδίκευσης είτε μέσω των πρόσθετων ειδικεύσεων, σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα στις παρ. 1, 4 και 5, τα μαθήματα αυτά δύνανται να διδάξουν μόνιμοι εκπαιδευτικοί γενικής παιδείας του σχολείου στους οποίους έχει αποδοθεί, ως 2η ειδικότητα, ειδικότητα μουσικής ΠΕ16 ή ΤΕ16.
 7. Σημειώνεται ότι η σειρά με την οποία αναφέρονται οι ειδικότητες − μουσικές ειδικεύσεις στους πίνακες της πρόσθετης ειδίκευσης δεν υποδηλώνει προτεραιότητα.
 8. Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί μουσικής παιδείας που υπηρετούν στα υπόλοιπα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και στους οποίους έχουν αποδοθεί μουσικές ειδικεύσεις, μπορούν να διδάξουν σε Μουσικό Σχολείο μαθήματα μουσικής παιδείας αυτών των ειδικεύσεων.
 9. Κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 31 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α), καθώς και του άρθρου 25, παρ. 5 του Ν. 4203/2013 (ΦΕΚ 235/Α), σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους υπάρξουν εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ16.01 και ΤΕ16, οι οποίοι είτε πλεονάζουν στη σχολική μονάδα της οργανικής τους θέσης είτε δεν καλύπτουν το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο, και εφόσον αυτοί πληρούν τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προϋποθέσεις (τίτλοι σπουδών μουσικής ειδίκευσης αντίστοιχης με το προς διδασκαλία αντικείμενο, τεκμηριωμένη διδακτική εμπειρία, βεβαίωση επιμόρφωσης, καλλιτεχνική εμπειρία κ.τ.λ.), δύνανται να υποβάλουν αίτηση − δήλωση τοποθέτησης ή διάθεσης σε σύμφωνα με τις διαδικασίες της παρ. 11 του παρόντος.
 10. Περαιτέρω, σε ό,τι αφορά τις ειδικεύσεις παραδοσιακών μουσικών οργάνων τα οποία διδάσκονται είτε ως μουσικά όργανα αναφοράς είτε ως ατομικά όργανα επιλογής, οι εκπαιδευτικοί των παραπάνω κατηγοριών δύνανται να αναλάβουν τη διδασκαλία τους μέσω Β΄ ειδίκευσης εφόσον διαθέτουν τεκμηριωμένη διδακτική προϋπηρεσία σε Μουσικά Σχολεία ή άλλα μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα (Ωδεία, Μουσικές Σχολές, Πνευματικά Κέντρα Δήμων κ.τ.λ.) ή αποδεδειγμένη καλλιτεχνική ενασχόληση με το προς διδασκαλία αντικείμενο.
 11. Για την απόδοση πρόσθετων ειδικεύσεων σε εκπαιδευτικούς των παραπάνω περιπτώσεων υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους άπαξ σχετική αίτηση − δήλωση με συνημμένα δικαιολογητικά (Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 σχετικά με την επαρκή γνώση του οργάνου που προτίθεται να διδάξει ο υποψήφιος, απλά ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων μουσικών σπουδών, βεβαιώσεις διδακτικής προϋπηρεσίας, τεκμήρια καλλιτεχνικής ενασχόλησης κτλ), μέσω των οικείων Διευθύνσεων Δ.Ε., προς την Καλλιτεχνική Επιτροπή του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.. Από τον φάκελο της αίτησης πρέπει να πιστοποιούνται τα ακόλουθα:
  − Η μουσική ειδίκευση − ειδικότητα του αιτούντος, η οποία αντιστοιχεί με το προς διδασκαλία αντικείμενο του Μουσικού Σχολείου όπου αυτός υπηρετεί. Σε ό,τι αφορά τους τίτλους από αναγνωρισμένα μη Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματος της ημεδαπής, σε κάθε περίπτωση και ανάλογα με την ειδίκευση, κατατίθεται μόνον ο ανώτερος σχετικός τίτλος σπουδών (πχ μόνο Δίπλωμα μουσικού οργάνου ή Πτυχίο Φυγής και όχι Πτυχίο μουσικού οργάνου ή Πτυχίο Αντίστιξης κτλ).
  − Η τεκμηριωμένη διδακτική εμπειρία του αιτούντος στο προς διδασκαλία αντικείμενο ή η αποδεδειγμένη σχέση και ενασχόληση με αυτό.

Περίοδος υποβολής των δικαιολογητικών: 1η Απριλίου έως και 31η Μαΐου και 1η Σεπτεμβρίου έως και 15η Οκτωβρίου κάθε έτους.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Ενημέρωση 17/4/2021 - Η ημερομηνία γέννησης του τελευταίου ειδοποιηθέντα προς εμβολιασμό είναι 04/10/1967(Περισσότερες πληροφορίες)
+ +
[ + ]