Απαραίτητο το πιστοποιητικό ευδόκιμης παρακολούθησης θεωρητικών και ιστορικών σπουδών για τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ08 Καλών Τεχνών


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 52475/Δ2/4-4-2014 του Τμήματος Διορισμών του Υπουργείου Παιδείας

Σύμφωνα με το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας για την ένταξη στον κλάδο ΠΕ08 απαιτείται «πτυχίο ζωγραφικής ή γλυπτικής ή χαρακτικής ανώτατης σχολής καλών τεχνών της ημεδαπής με πιστοποιητικό ευδόκιμης παρακολούθησης σε ίδια σχολή θεωρητικών και ιστορικών σπουδών» ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.

Σύμφωνα και με σχετική προκήρυξη του ΑΣΕΠ για τον κλάδο ΠΕ08 Καλλιτεχνικών Μαθημάτων απαιτείται:
“Πτυχίο Καλών Τεχνών ή Εικαστικών Τεχνών ή Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών με κατεύθυνση Ζωγραφικής, Γλυπτικής ή Χαρακτικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής. Επιπλέον για τους τίτλους που έχουν εκδοθεί στην ημεδαπή απαιτείται και πιστοποιητικό ευδόκιμης παρακολούθησης Θεωρητικών και Ιστορικών Σπουδών ή βεβαίωση ότι έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς ειδικά μαθήματα για τη διδασκαλία της τέχνης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εφόσον τούτο και για τις δύο αυτές περιπτώσεις δεν προκύπτει από τον τίτλο σπουδών.”

Κατά συνέπεια, το ανωτέρω πιστοποιητικό ή βεβαίωση παρακολούθησης ειδικών μαθημάτων για τη διδασκαλία της τέχνης απαιτείται υποχρεωτικά για την ένταξη στον οικείο κλάδο και οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να προσκομίζουν το ανάλογο έγγραφο, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σαφής σχετική αναφορά στον ίδιο τον τίτλο σπουδών τους.

Επίσης το έγγραφο αναφέρει ότι : “στο πλαίσιο επικείμενου ελέγχου νομιμότητας των τυπικών προσόντων των υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών του οικείου κλάδου, οι οποίοι είναι ήδη καταχωρισμένοι στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενδέχεται να ζητηθούν βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά ευδόκιμης παρακολούθησης των ειδικών μαθημάτων παλαιοτέρων ετών, σε περίπτωση που τα έγγραφα αυτά δεν έχουν κατατεθεί κατά τα προηγούμενα σχολικά έτη.”

Διαβάστε το έγγραφο