Αντικατάσταση στελεχών εκπαίδευσης που δεν συμμετέχουν στην αξιολόγηση Οδηγία για άμεσες ενέργειες από πλευράς Περιφερειακών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης


άκουσε το άρθρο

ΥΠΑΙΘΑ, 34412/Ε3/3 Απριλίου 2024

Αντικατάσταση στελεχών εκπαίδευσης που δεν συμμετέχουν στην αξιολόγηση

ΣΧΕΤ.: 1. Η υπ’ αριθ. 118991/ΓΔ5/23-10-2023 (ΑΔΑ: ΨΓΨΙ46ΝΚΠΔ-Μ8Λ) εγκύκλιος
2. Η υπ’ αριθ. 5302/ΓΔ5/17-1-2024 (ΑΔΑ: 6Υ2Ζ46ΝΚΠΔ-Ζ8Ε) εγκύκλιος
3. Η υπ’ αριθ. 16870/ΓΔ5/16(ανακ. 19)-2-2024 (ΑΔΑ: 67ΞΩ46ΝΚΠΔ-Η7Η) εγκύκλιος
4. Η υπ’ αριθ. 28857/Ε3/20-3-2024 (ΑΔΑ: 96ΑΔ46ΝΚΠΔ-ΚΑΠ) εγκύκλιος

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγκυκλίων, σας αναφέρουμε τα ακόλουθα:

Στις διατάξεις του άρθρου 56, παρ. 8 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136) ορίζεται ότι:
«8. Αν στέλεχος εκπαίδευσης αρνείται να υποβληθεί στη διαδικασία αξιολόγησης, είτε ως αξιολογητής είτε ως αξιολογούμενος, σε οποιοδήποτε στάδιο αυτής, ή την παρακωλύει με την εν γένει στάση του, πλέον των αναφερομένων στις παρ. 4 έως και 7, αντικαθίσταται, σύμφωνα με την περ. α’ της παρ. 6 του αρ. 60 [1]…».

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας προκειμένου να τύχουν εφαρμογής οι ανωτέρω διατάξεις για την αντικατάσταση των Διευθυντών/ντριων – Προϊσταμένων σχολικών μονάδων, οι οποίοι/ες αρνούνται να λάβουν μέρος στη διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευτικών ή/και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ ή, εν γένει, με τη στάση τους παρακωλύουν τη διαδικασία της αξιολόγησης του ως άνω νόμου.

Στην περίπτωση αυτή: α) εκδίδεται πράξη από τον/την οικείο/α Διευθυντή/ντρια Εκπαίδευσης και β) η θέση πληρώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 11 και 12 του άρ. 41 του ν. 4823/2021.

[1] Η παρ. 6 του άρθ. 60 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136) ορίζει ότι «6: α) λήγει η θητεία και διενεργείται διαδικασία αντικατάστασης του στελέχους εκπαίδευσης, αν η αξιολόγηση λαμβάνει χώρα κατά την πρώτη αξιολογική περίοδο της θητείας, και β)…. Η λήξη της θητείας, σύμφωνα με την περ. α, διαπιστώνεται με απόφαση του αρμόδιου για την τοποθέτηση οργάνου, σύμφωνα με το άρθρο 41 και η θέση που κενώνεται πληρούται, σύμφωνα με το ίδιο άρθρο.».

 

Share and Enjoy !
Shares