Αντικατάσταση διδακτικών αντικειμένων στο Λύκειο των Μουσικών Σχολείων

Απόφαση 139913/Δ2/28-8-2018 (ΦΕΚ 3927/Β/10-9-2018, ΑΔΑ:65ΒΡ4653ΠΣ-ΑΑ0) του Υπουργείου Παιδείας

Τροποποιείται η 130085/Δ2/18-08-2015 (Β΄ 1817) ΥΑ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ως προς το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α΄ τάξης και Β΄ τάξης του Μουσικού Γενικού Λυκείου και συγκεκριμένα:

Το μάθημα Γενικής Παιδείας της Α΄ και Β΄ τάξης του Μουσικού Γενικού Λυκείου Ερευνητική Εργασία (project) αντικαθίσταται με το μάθημα «Ερευνητικές δημιουργικές δραστηριότητες».

Το πρώτο εδάφιο της υποσημείωσης 4 στην ενότητα II αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι Ερευνητικές δημιουργικές δραστηριότητες μπορούν να αναφέρονται τόσο σε θέματα μαθημάτων Γενικής Παιδείας όσο και σε θέματα μαθημάτων Μουσικής Παιδείας, τα οποία καθορίζονται ως ακολούθως:»

Το πρώτο εδάφιο της υποσημείωσης 4 στην ενότητα III αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι Ερευνητικές δημιουργικές δραστηριότητες μπορούν να αναφέρονται τόσο σε θέματα μαθημάτων Γενικής Παιδείας όσο και σε θέματα μαθημάτων Μουσικής Παιδείας τα οποία καθορίζονται ως ακολούθως:»

Το μάθημα Γενικής Παιδείας της Β΄ τάξης Μουσικού Γενικού Λυκείου «Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία)» αντικαθίσταται με το μάθημα «Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία».

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από το σχολικό έτος 2018-2019.

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Ενημέρωση 21/4/2021 - Η ημερομηνία γέννησης του τελευταίου ειδοποιηθέντα προς εμβολιασμό είναι 05/06/1968(Περισσότερες πληροφορίες)
+ +
[ + ]