Αναβάθμιση του Μητρώου Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου

Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.81/92/οικ.530/9-1-2014 (ΑΔΑ: ΒΙ6ΝΧ-ΞΞ9) του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

1.   Προσθήκη  Νέων  Τιμών  Στο  Πεδίο  «Εργασιακή  Σχέση»  Του  Μητρώου  Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου.
2.  Ένταξη  προσωπικού  Νομικών  Προσώπων  Ιδιωτικού  Δικαίου,  Ανωνύμων  Εταιρειών  του Δημοσίου και Δημοτικών Επιχειρήσεων στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου

Η εγκύκλιος αφορά σε ενέργειες που πρέπει να γίνουν εκ μέρους των διευθύνσεων προσωπικού των υπηρεσιών

Διαβάστε την εγκύκλιο

Μετάβαση στο περιεχόμενο